Meer informatie /
uitleg begrippen
Meer informatie /
uitleg begrippen
 
Meer informatie
Voorgenomen splitsing in appartementsrechten

Het middels een splitsingstekening en notariële akte van splitsing de eigendomsrechten vastleggen en omschrijven, alsmede het oprichten van een Vereniging van Eigenaren.

Vereniging van Eigenaren

De bij notariële akte opgerichte Vereniging van Eigenaren moet een actieve vereniging zijn met een bestuur, huishoudelijk reglement, statuten, begroting, meerjaren-onderhoudsplan voor het gebouw en een bankrekening waarop de bijdrage van de leden inzake reservering van, onder andere, de opstalverzekering en groot onderhoud wordt overgemaakt. 

Splitsingstekening

Tekening behorende bij de notariële akte van splitsing, goedgekeurd door het Kadaster. 

Vereniging van Eigenaren (VvE)

Alle eigenaren van appartementsrechten tezamen binnen een complex.

Complex

De benaming voor het totaal aan appartementsrechten in de VvE.

Appartementsrechten

Privé gedeelten (eigendomsrechten) binnen een VvE.

Gemeenschappelijke gedeelten

Algemene ruimten welke door iedereen mogen worden gebruikt binnen een VvE. 

Appartement indexnummer

Een combinatie van een door het kadaster toegekend complex nummer met een volgnummer per appartement.

Aandelen in de VvE

Het aandeel van een privé gedeelte in het complex, meestal gebaseerd op de bruto vloeroppervlakte ( m² ), waarin een eigenaar is gerechtigd, en deze verplicht is om naar rato bij te dragen aan de servicekosten in de VvE.

Wijziging splitsing

Als een splitsing moet worden aangepast waarbij de oppervlakte van één of meerdere appartementsrechten wijzigt, dan zal de bestaande splitsing worden gewijzigd .

Ondersplitsing

Als een splitsing moet worden aangepast waarbij de oppervlakte van één of meerdere appartementsrechten niet wijzigt, dan zal de bestaande splitsing worden ondergesplitst .

Splitsingsvergunning

In veel gevallen bij gemeenten verplicht aan te vragen conform de bepalingen in de Huisvestingsverordening.Informatie:
T:  072 – 5150902   M:  06 – 53 53 31 81
of mail: info@splitsvastgoed.nl